8627.-Εύρετήριον της ελληνικής νομολογίας, ήτοι περιληπτική και αναλυ- τική κατ' άλφάβητον συλλογή τών αποφάσεων τοΰ Άρ. Πάγου και τών έν 'Αθήναις και έν Ναυπλ. δικαστηρίων τών εφετών. Ύπό Ν. Ίωαννίδου. 'Εφέτου, εκδοθείσα δε επιμέλεια Λεωνίδα Λ. Σγοΰτα. Συνειδώς—Σωφρονιστήριον. Άθήνησι, 1861. Εις 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. 412. Ψευδότιτλος: Παράρτημα της Θέμιδος. Τόμος δέκατος όγδοος. Πρβλ. αριθ. 4411, 4539, 4731, 4941, 5181, 5694, 5968, 6224, 6433, 6930, 7547, 7865 και 8207. *
Ν. Ίωαννίδου.

Ευρετήριον της ελληνικής νομολογίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ευρετήριον της ελληνικής νομολογίας