8625. - 'Επίτομος ιστορία τής 'Ελλάδος. Μετάφρασις εκ της γαλλικής τοΰ Duruy, καθηγητού της ιστορίας εν τω Ναπολεοντείφ Λυκείω. Έπιθεωρηθεΐσα, συν- τμηθεΐσα και διασκευασθείσα ύπό \. Πανταζ^. Προσθέντος και τα κυριωτατα της των άλλων εθνών αρχαίας Ιστορίας. Προς χρήσιν τών Ελληνικών Σχολείων. Έγκρί- σει τοΰ 'Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως. (Μετά γεωγραφικού χάρτου της αρχαίας Ελλάδος)."Εκδοσις δευτέρα έπ! το βελτίον διεσκευα- σμένη. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου και λιί)ογραφείου Ίω. 'Αγγελοπούλου. (Κατά την όδόν 'Αθηνάς, αριθ. 274). 1861. Εις δον, σ. 158. Βιβλιοθήκη κ. Δ. Μαρμαρά, έν Χαλκίδι, κατά φιλικήν άνακοίνωσιν κ. Γ. Ι. Φουσάρα. -*
Duruy

Επίτομος ιστορία της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επίτομος ιστορία της Ελλάδος