8624. Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία σ\>ντεθεϊσα παρά Στεφάνου Κομ- μητά τον έκ Φθίας, έκ χωραρχίας μέν Κοκοσίου, κώμης δέ Κωφών, περιέχουσα τά αναγκαιότατα συμβεβηκότα εις την ίεράν Έκκλησίαν οίον τό κήρυγμα τής πίστεως, τους διωγμούς, τάς αιρέσεις, τάς Σ\'νόδο\>ς, κτλ. "Εκδοσις Β' υπό Σ. Χ. Ραφτάνη Ήπειρώτου, έπαυξηθεΐσα διά προεισαγιογής καϊ αναπληρώσεως υπό II. Χίώτοο, δι- δασκάλου τής εκκλησιαστικής ιστορίας κτλ. έν τώ Λυκείω Ζακύνθου. Έν Ζακΰνθω, έκ τοϋ τυπογραφείου 6 Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη βραβευθέντος δι' ολυμπια- κού αργυρού στεφάνου τω 1859 διευθΰν. Ν. Ι. Ταρουσσοποιίλου. αωξα' Είς 8ον, σ. u]'+460. Πρβλ. cioitt. 1697. ΕΒΕ.Θ. 7259, ΒΒ—, ΛΟΒ.Κ 10/V, ΒΚΧ 3519.1.
Στεφάνου Κομ-μητά τον έκ Φθίας

Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία