8622. - 'Επιτομή τής Βυζαντινής 'Ιστορίας. 'Από Κωνσταντίνου τοϋ Με- γάλου μέχρι τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών 'Οθωμανών. Συνερανι- σθεΐσα καϊ εκδοθείσα υπό Λεωνίδα Ήλ'.άδου (Μετά πέντε εικονογραφιών.) Έν Κων- σταντινουπόλει τυποις Εΰαγγελινοϋ Μισαηλίδου 1861. Είς 12ον, α. ι'-| 11-88. ΕΒΣ. 'lot. 331, ΒΚΧ 7821.2, ΛΕΥ-. -*

Επιτομή της Βυζαντινής Ιστορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτομή της Βυζαντινής Ιστορίας