8621. 'Επιτομή συντακτικού κατά το αυντακτικόν Κ. Άσωπίου. 'Υπό Χ. Παπανικολάου. Σχολάρχου Αιγίου. ΙΙρός χρήσιν τών έλλην. σχολείων, έκδοσις δευ- τέρα Διωρθωμένη καϊ μετερρυομημένη Ιπι τό βέλτιον. Ά'θήνησι, Τΰποις ΓΙ. Α. Σα- κελλαρίου. 1861. Είς 8ον, σ. 64 + 1 α. (1. ΣΧΕ 10 101. -«-
Χ. Παπανικολάου. Σχολάρχου Αιγίου.

Επιτομή συντακτικού κατά το συντακτικόν Κ. Άσωπίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτομή συντακτικού κατά το συντακτικόν Κ. Άσωπίου.