8620. - 'Επιτομή Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας Συνοψισθεΐσα ι>πό Στεφά- νου Κομητά έκ της τριτόμου Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας τοϋ Πανιερωτάτου Μητροπο- λίτου 'Αθηνών Κυρίου Κυρίου Μελετίου τοϋ έξ 'Ιωαννίνων. 'Εκδίδεται το τρίτον Έπηυξημένη έν πολλοίς και κατ' αιώνας διηρημένη 'Υπό Γενναδίου 'Ιεροδιακόνου Σχολαρίου Ενός των τροφίμων της έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής Και Ίεροκήρυκος εν Σμύρνη. Έν Σμύρνη, έκ της τυπογραφίας Π. Μαρκοπούλου. (Εντός της Ευαγγε- λικής Σχολής 'Αριθ. 17.) 1861. Είς 8ον, σ. η' + 316. ΒΠΘ 43549, ΒΑΝ 26(31. ΕΙΜ 63. ΕΒΣ. Θεολ. 646. *
Στεφά-νου Κομητά

Επιτομή Εκκλησιαστικής Ιστορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτομή Εκκλησιαστικής Ιστορίας