8619. Επιστολή τοΰ κ. Α. Δανδόλου μέλους τής 'Ιονίου Βουλής προς την αυτού εντιμότητα τον μαρκεσιον Νορμαμβυ Εύσεβάστως απευθυνόμενη [έν τέλει:] Κέρκυρα, τή 26 Μαΐου 1861. Τυπ. Ερμής.
Α. Δανδόλου

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή