8618. Επιστολή τοΰ κ. Ά. Δανδόλου βουλευτού προς τον κ. Κωνστ. Λομβάρδον βουλευτήν Ζακύνθου, [έν τέλει:] Κέρκυρα, τή 17 'Ιουλίου 1861 Τυπ. Έρμης. Είς 8ον, σ. 4. ΑΕΚ—. *
Ά. Δανδόλου

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή