8613. - Έλληνικόν άνθολόγιον Εις χρήσιν των Ελληνικών σχολείων της ελευθέρας και ούπω ελευθέρας Ελλάδος, συγγραφέν και ίδίαις δαπάναις εκδοθέν υπό Γ. Κ. Παπασλιώτοο, Επιτίμου Καθηγητού της Ελληνικής Φιλολογίας εν τω ΓΙανε- πιστημίφ και πρώην Καθηγητού των Λατινικών εν τή εκκλησιαστική Ριζαρείφ Σχολή. Άθήνησι, τύποις Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πύλη τής 'Αγοράς αριθ. 420). 1861. Εις 8ον, σ. δ' + 376 + 4 α. ά. ΕΒΕ.Ε.Φ. 454, ΓΕΝ. Sc. L. 75β, ΦΣΠ—. *

Ελληνικόν ανθολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνικόν ανθολόγιον