8611. Έκ τών χοϋ Άρχιδουκός Καρόλου άνεκδόχων συγγραμμάχων τά περί πολεμικής τέχνης. Νϋν πρώτον έν Βιέννη διά τής Σχραχιωχικής Εφημερίδος εκδι- δόμενα, ϊεΰχος πρώχον. Έν 'Αθήναις, Έκ χής χυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. ("Οδός Έρμου Πλαχεΐα Άνακχόρων Άρ. 1) 1861. Εις 8ον, σ. 99. ΔΒΠ 15614. *
Άρχιδουκός Καρόλου

τα περί πολεμικής τέχνης.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. τα περί πολεμικής τέχνης.