8610.-'Έκτακτον Παράρτημα τοϋ άριθμοϋ 3 τής Εφημερίδος τής Κυβερνή- σεως. Διάταγμα κανονικόν την εσωτερικην \ιπηρεσίαν τοϋ Πεζικοϋ. Έν 'Αθήναις Τΰποις Π. Α. Σακελλαρίου 1861. Εί. 16ον, σ. 656, μετά 17 πινάκων. ΕΒΕ. ΣΤΡΑΤ. 153'. *

Έκτακτον Παράρτημα του αριθμού 3 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκτακτον Παράρτημα του αριθμού 3 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.