8609. - Έκκλησιαστικόν Πόνημα περιέχον λόγους έκφωνησίμους εν τη εκ- κλησία- ενα κατά πρώτον νεκρωσιμον τους δε λοιπούς ακολούθως κατά σειράν από τής κυριακής τοϋ τελώνου και φαρισαίου μέχρι τής τών βαΐων. Προς τοΰχοις δε πα- ραχηρήσεις εις χάς χρεΐς μεγάλας άρεχάς, και άσμαχα εις χινας δεσποχικάς έορχάς. Τα πάνχα ψυχωφελή και χρήσιμα εις τους φιλαναγνώσχας και χους φιλομαι'ίεΐς παΐδας. Φιλοπονηθέν 'Υπό χοϋ Αίδεσίμου έν Ίερεΰσι Κυρίου Παπα-Κωνσταντίνου Ζ. Κύρ- τζωνη χοϋ εκ Δρακίας, κωμοπόλεως τής Θεχχαλομαγνησίας. Έν Σμχίρνη έκ της τυ- πογραφίας Ι. Μάγνητος. 1861 Εις 8ον, σ. 76. ΕΒΣ. Ν.Φ. 137», ΒΚΧ 7817. Ι. *
Παπα-Κωνσταντίνου Ζ. Κύρ-τζωνη

Έκκλησιαστικόν Πόνημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκκλησιαστικόν Πόνημα