8606. - "Εκθεσις της κατά το 1860 - 1861 Γενικής καταστάσεως των εν Σταυροδρόμια) Σχολείων τής Παναγίας Άναγνωσθεΐσα τη 9 'Ιουλίου 1861 κατά την εναρξιν τών γενικών εξετάσεων 'Υπό τοϋ Σχολάρχου Γαβριήλ Σοφοκλέους Έπι τής Εφορείας τών κ. κ. Στεφάνου Καραθεοδωρή, Α. Κ. Αγέλαστου, Α. Δ. Συγγρού, και Γ. Ζαφειροπούλου. Έν Κωνσταντινουπόλει, Τΰποις «Βυζαντίδος». 'Οδός Γιουξέκ -καλδιρίμ. 'Αριθ. 44. 1861. Εις 8ον, σ. 17. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 424 και ΠΕΡ. 836, ΓΕΝ. Per. 446, ΜΑΤΧ.Ζβ253. *
Γαβριήλ Σοφοκλέους

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις