8605. - "Εκθεσις περί τοΰ εν Γαλαζίω Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου επί τών κατά τό Γ'. Σχολικόν έτος Γενικών Εξετάσεων ης προτέτακται ό παρά τοΰ Σεβασμι- ωτάτου Άρχιμανδρίτου Κυρίου Εόγεν£ου τοΰ Ξηροποταμιανοΰ εκφωνηθείς λόγος προ τών εξετάσεων, μετά τοΰ επιφωνηθέντος υπό τοΰ Διευθυντοΰ Κυρίου Α. Παρρ^σιά- δοο, και τής προσλαλιάς τοΰ Κυρίου Έρρίκοο ΜατΟ-αίοο, μετά τό πέρας τών εξε- τάσεων κατά τήν διανομην τών βαθμών. Έπεται δ' Ιν τέλει ή κατά τήν 21 Μαίου 1861 'Ομιλία τοΰ Κυρίου Στ. Γκιώνη, Προξένου Έλληνος, προς τους εν Γαλάζιο.) και Βραΐλα ομογενείς περί τοΰ Έλληνικοΰ Εκπαιδευτηρίου. 1861. Τυπ. Φρ. Μομ- φερράτου.

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις