8602. - Εισαγωγή εις τον Θουκυδίδην διά τους μαθητάς τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής προ πάντων, εκδοθείσα υπό *Α0\ Σ. Ροοσοποόλοο.—Έπεται δ' εν έκάστω μέτρον νοήσαι δε καιρός άριστος. Πίνδαρος.—Μετά εικόνος τοΰ Θον- κυδίδου. Έν 'Αθήναις εκ τοΰ τυπογραφείου τής Λακωνίας. 1861. Είς 8ον, σ. 46. 'Επί τοΰ έξοιφΰλλου κατάλογος έργων τοΰ Ρουσοποΰλου. ΕΒΕ.Ε.Φ. 12789. #-

Εισαγωγή εις τον Θουκυδίδην

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εισαγωγή εις τον Θουκυδίδην