8601. - Έτ^νικόν Ήμερολόγιον δια το έτος 1862. Έκδιδόμενον υπό Μαρί- νο» Π. Βρεΐοό. To μεν έκκλησιαστικόν μέρος άνεθεωρήθη παρά τοΰ Αίδεσιμωτάτου Άρχιπρεσβυτέρου 'Ιωσήφ Βασιλείου, Εφημερίου τής εν Παρισίοις 'Ορθοδόξου Έλ- ληνο - Ρωσσικής Εκκλησίας' το δε άστρονομικόν συνετάχθη και διωρθώθη παρά τοΰ Κυρίου Παπαδάκη, Καθηγητού τής αστρονομίας εν τφ εν 'Αθήναις Όθωνείφ Πανε- πιστημίω. Περιεχόμενον---Έν Παρισίοις Έκ τής τυπογραφίας Φιρμίνου Λιδότου 1861 Είς 8ον σ. 108 μετά 39 χαλκογραφιών εκτός κειμένου. Περιέχονται: Έποχα'ι σ. 7, Πασχάλιον σ. 15, Μηνολόγιον σ. 16-81, Εκλείψεις σ. 82, Στα- τιστική τής 'Ελλάδος σ. 84, Πίναξ τών κυριωτερων επικρατειών και επισημότερων μοναρχιών τής Ευρώπης σ. 86, Ποιήματα σ. 92-101 (Καρόλοο Παοοβάντ], 'Αρχή και τέλος τής νεότητος, "Ετερον τοΰ αύτοϋ.—2τεφ. Κοομανοόδΐ}, Σειρά σονέττων εις Βενετίαν. Ίακο>βάκ>] 1'ϊζοο τοΰ Νεροολοδ 'Επι- γράμματα. Τοΰ αύτοϋ, Άπάντησις είς τα περί τοΰ υίοΰ του).—Ν. Βάμδα, Κατάστασις τοΰ Γυμνα- σίου τής Χίου κατά τό 1821. σ. 102. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 1109. *

Έθνικόν Ημερολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έθνικόν Ημερολόγιον