8600. - Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. 'Απολογισμός τοΰ έτους 1860. Προς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων Συνερχομένην τήν 28 'Ιανουαρίου 1861 υπό τοΰ Διοικητού τής Τραπέζης Γ. Στα,όροο. Έν ονόματι τοΰ Γενικού Συμβουλίου αυτής. Είς 4ον, σ. 17, μετά 2 πινάκων. ΓΧ—. *

Απολογισμός του έτους 1860.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απολογισμός του έτους 1860.