8599.- Έθνεγερτήρια Σαλπίσματα. Δημοτικών ποιήσεων Π. Σ. Συνοδινού, Συλλογή Πέμπτη. «Μίαν στιγμήν-----και τής Ελευθερίας» (Έξ ανεκδότου μου λό- γου.)—Έν Πάτραις Τύποις Ε. Π. Χριστοδούλου και Σ. 1861.
Π. Σ. Συνοδινού,

Εθνεγερτήρια Σαλπίσματα. Δημοτικών ποιήσεων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εθνεγερτήρια Σαλπίσματα. Δημοτικών ποιήσεων