8598. Έγχειρίδιον χριστιανικής ήθοποιήσεως τής Ελληνικής Φυλής, πόν- νημα πρωτότυπον. ύπό Άναστασίου Κ. Παππαζαφειροπούλου Δικηγόρου. Έν Τρι- πόλει, Τύποις τής Φωνής τών Επαρχιών. 1861. Εις δον, φ. 2 ά. ά. + σ. γ' + 407. ΔΒΙΙ 8087. *
Κ. Παππαζαφειροπούλου

Εγχειρίδιον χριστιανικής ηθοποιήσεως της Ελληνικής Φυλής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον χριστιανικής ηθοποιήσεως της Ελληνικής Φυλής