8597. — Έγχειρίδιον περί τών εξόδων τής ποιν. δικαιοσύνης, και περί ανα- κρίσεων, δημοσίων κατηγόρων και επιτροπειών και κηδαιμονιών, μετά τών αναγκαίων υποδειγμάτων, πινάκων τών αποστάσεων και διαφόρων εγκυκλίων, ύπό Χ. Παππαν- τωνοπούλου. Εισαγγελέως παρά Γίρωτοδίκαις. Έν 'Αθήναις τύποις Π. Α. Σακελλα- ρίου 1861. Εις 8ον. σ. ιε' + 17-271 -Η 159 + 1 α. ά. + 95 + 1 α. ά. μετά δύο πινάκων. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2103, ΔΣΑ 4400, *
Χ. Παππαν-τωνοπούλου

Εγχειρίδιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον