8596. Έγχειρίδιον περί δημοτικής εκπαιδεύσεως, ή 'Οδηγός περί μεθό- δων διδακτικών, συνδιδακτικής και μικτής, και περί νηπιακών σχολείων, ύπό I. Π. Κόκκωνη πρώην διευθυντού τοϋ διδασκαλείου και τών δημοτικών σχολείων, νϋν δε μέλους τοΰ παρά τώ ύπουργείω τής Παιδείας πενταμελούς συμβουλίου. Μέρος δεύτε- ρον περί παιδαγωγίας και νηπιακών σχολείων. Έν 'Αθήναις, τύποις Διονυσίου Κορο- μηλά. 1861. Είς 8ον, σ. 111. ΜΔΝΦ τοϋ 1864, άριτ>. 84. #·
I. Π.Κόκκωνη

Εγχειρίδιον περί δημοτικής εκπαιδεύσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον περί δημοτικής εκπαιδεύσεως