8594. Έγκόλπιον τοΰ ορθοδόξου χριστιανού περιέχον διαφόρους εύχάς, ευ- χαριστίας, προσευχάς, τροπάρια, την λειτουργίαν, το έορτολόγιον, τα πασχαλιά, κλπ. 1861. ΙΙρβλ. Δελτίον &ον προσθέτων βιβλίων «Ό Κοραής». *

Έγκόλπιον του ορθοδόξου χριστιανού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έγκόλπιον του ορθοδόξου χριστιανού