8593. Έγκόλπιον τοΰ Έλληνόπαιδος περιέχον τρεις διάλογους μεταξύ πα- τρός και υίοΰ. Ύπό Βλασίου Γ. Σκορδέλη. Έν 'Αθήναις, "Εκ τοϋ τυπογραφείου της Αυγής. 1861. Εις 8ον, σ. 74, ΕΒΕ. 1ΙΛΙΔ. 568.
Βλασίου Γ. Σκορδέλη

Εγκόλπιον του Ελληνόπαιδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκόλπιον του Ελληνόπαιδος