8592. - Δράματα τρία Βίκτορος Ούγου τοϋ Γάλλου, Αουκρητία Βοργία."Αγ- γελος τύραννος τοϋ Παταυΐου και Μαρία ή Τυδορίς, μεταφρασθέντα ελευθέρως και διαφόροις προσθήκαις και προλεγομένοις κοσμηθέντα, Εκδίδονται υπό Ίωάννο» Μ. Ραχτάρχοο. — Le dranie— de l'harmonie. V. Hugo.—Έν Κωνσταντινουπόλει, Τύποις Α. Κορομηλα και Π. Πασπαλλή (Κατά την όδόν Βοϊβόδα 'Αριθ. 31.) 1861. Εις 8ον, σ. νε' + 1 ά. ά. + 350 ; 1 ά. ά. Ψευδύτιτλος : Συλλογή ξένων δραμάτων προωρι- σμένων δια τήν εθνική ν ημών σκηνή ν. Τόμος Πρώτος. Τώ αύτφ έτει:
Βίκτορος Ούγου

Δράματα τρία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δράματα τρία