8591. Δοκίμιον περί της Ελληνικής 'Επαναστάσεως χιπό Ίωάννου Φιλήμονος. Τόμος Τέταρτος. 'Αθήναι έκ τοϋ τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη (οδός Αθηνάς) 1861. Εις 8ον, σ. λβ' + 534 + 2 ά. ά. Πρβλ. άνωτ. αριθ. 7833 και 8153. *
ΊωάννουΦιλήμονος

Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως