8590. — Διπλογραφία ή νέα πραγματεία Γενικού Λογιστικού, μεταφρασθεΐσα έκ τοϋ Γαλλικοϋ υπό Κ. Δρογγίτου και έπαυξηθεΐσα Δια πολλών αναγκαίων προσθη- κών.—"Οπου δ'αυτά τά πράγματα-----εις μέσον; Δημοσ. κατά Στεφ. ψευδομ. Α'.— Έν Πάτραις έκ της τυπογραφίας Ευσταθίου Π. Χριστοδούλου και Σας 1861 Εις 8ον, σ. ια' + 319, μετά δύο πινάκων. ΒΚΧ 6809. -η-
Κ. Δρογγίτου

Διπλογραφία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διπλογραφία