8589.-Διάφορα τραγούδια τοϋ λαοΰ, συλλεχθέντα εκδίδονται υπό Α. Εί- piyviSot). Μέρος πρώτον. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Δ. Είρηνίδου. (Κατά την όδόν Εΰριπίδου, σιμά τοϋ αμαξοστασίου) 1861. Εις 8ον, σ. 31. Τφ αϋτώ ετει : Μέρος Δεύτερον, ο. 31. ΕΒΕ.Ν.Φ. 531 >. *

Διάφορα τραγούδια του λαού,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάφορα τραγούδια του λαού,