8588. — Διάφορα διηγήματα Ό Σελιχώ, ή Βαλερία, ή Κελεστίνη καϊ Έπανά- στασις επί της θαλάσσης. Μεταφρασθέντα έκ τοϋ γαλλικού και εκδοθέντα υπό Α. Κα- ρακατσάνης. Έν 'Αθήναις, 1861 Εις 8ον, σ. 77. ΕΪΒ 683. *
Α. Κα-ρακατσάνης

Διάφορα διηγήματα Ο Σελιχώ, η Βαλερία, η Κελεστίνη και Επανάστασις επί της θαλάσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάφορα διηγήματα Ο Σελιχώ, η Βαλερία, η Κελεστίνη και Επανάστασις επί της θαλάσσης