8586. Διατάξεις περί εκπαιδεύσεως νοσοκόμων. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυ- πογραφείου της Μερίμνης. (Κατά την όδόν Πραξιτέλους.) 1861. Εις 8ον, σ. η'+120, μετά εννέα πινάκων. Συντάκτης ό Περικλής Σούτσος. ΓΕΝ.—, ΔΒΚ —. *
Περικλής Σούτσος

Διατάξεις περί εκπαιδεύσεως νοσοκόμων.Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου της Μερίμνης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διατάξεις περί εκπαιδεύσεως νοσοκόμων.Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου της Μερίμνης