8585. Διαιτητικά παραγγέλματα, ή Όδηγίαι προς ανάπτυξιν τής ευρω- στίας τοϋ σώματος και διατήρησιν τής υγείας, Το πρώτον έκ κειμένου Γαλλικοϋ με- ταφρασθεΐσαι υπό Δ. Ι. Κ. μεταρρυιθμισθεΐσαι δ' έπειτα και έπαυξηθεΐσαι δια πολλών προσθηκών και ιστορικών διηγημάτων, εκδίδονται νϋν προς χρήσιν τών Δημ. σχο- λείων και τοϋ λαοϋ έν γένει, {>πό Τ. Π. Κοκκών^, πρώην Διευθυντού τοϋ Δίδασκα-

Διαιτητικά παραγγέλματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διαιτητικά παραγγέλματα