8584. — Δημητρίου Χ. Σεμιτέλου διδάκτορος τής φιλοσοφίας και καθηγητού εν τφ Άθήνησι Βασιλικώ Βφ Γυμνασίφ Λατινική Γραμματική, εγκεκριμένη ΰπό εξεταστικής επιτροπής και τοϋ επι τών εκκλησιαστικών και τής δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργείου εις χρήσιν τών έν τοις Έλληνικοΐς σχολείοις και γυμνασίοις διδασκομένων. Μέρος πρώτον Το τεχνολογικόν. "Αθήνησιν έκ τοϋ τυπογραφείου Χρήστου Λούκα, 1861. Είς 8ον, σ. 168. ΔΚΟ-. *
Δημητρίου Χ. Σεμιτέλου

Λατινική Γραμματική,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λατινική Γραμματική,