8583.—Δηλοποίησις. [κάτω:] Κέρκυρα, έν τφ Τυπογραφείφ τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0.37 χ 0.50, τής 7 Δεκεμβρίου 1861, ελληνιστί και άγγλιστί, περί διαλύσεως τσϋ Κοι- νοβουλίου. IEEE--. -Η-

Δηλοποίησις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις.