8580. - Δηλοποίησις. [έν τέλει:] Κέρκυρα, εν τω Τυπογραφείφ τής Κυ- βερνήσεως. Εις 4ον σ. 16, τής 30 Αύγουστου 1861. Παράρτημα ΙΓ και Θ' τελωνικής Διατιμήσεως. Ελ- ληνιστί και άγγλιστί. IEEE—. *

Δηλοποίησις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις.