8578. - Δηλοποίησις [έν τέλει:] Κέρκυρα εν τω Τυπογραφείφ της Κυ- β[ε]ρνήσεως. Εις 4ον, α. 6. Παράρτημα ς'και Ζ' τελωνικής Διατιμήσεως τής 9 Φεβρουαρίου 1861. IEEE—. *

Δηλοποίησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις