8577. Δηλοποίησις διαγωνίσματος, [κάτω:] Έν Κέρκυρα, τή 16/28 Φε- βρουαρίου 1861 Α. Δ. Προσαλέντης. Σ. Κόλλας. Ν. Βεντούρας. Τυπογραφεΐον Ή Ίονία. Μφ. 0.20 Χ 0.30. Ύποτροφίαι κληροδοτήματος Κομίσσης Μοτζενίγου. IEEE—. *
Α. Δ. Προσαλέντης. Σ. Κόλλας. Ν. Βεντούρας.

Δηλοποίησις διαγωνίσματος,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις διαγωνίσματος,