8574. - Γραμμε περσ(κ)υπεταρε νε με γραικίστε πααν^ τριτ& νε ντε Λαμι α ζητούν Τιτεν ε πάρε τεβητιτ 1861. Γκα Σταμπ' ε Πελασγοϊτ Ι Θωμα-ιτ εδε Λημος παπα βασιλειτ Πραγματευτάρεβε. [επί τής τελευταίας σελίδος:] 1861 Πρόδρομος τοϋ Συπεταρικοϋ ήτοι 'Αλβανικοί 'Αλφαβηταρίου Περιέχων το πλήρες Έλληνικόν Άλφάβητον. 'Αφιερωθείς Τώ φιλοπάτριδι Συνταγματάρχη Κυρίω Δήμω Λιοϋλια Χορ- μοβίτη (εξ Ύπείρου) 'Εκδίδοντος Αναστασίου Ι. Ποκαίο» Δεκλαίου Συγγραφέως τής Πελασγιώτιδος. Εις 16ον, φ. 1 ά. ά. + σ. α. - δ' (ένθα ή άφιέρωσις) + 7-15 + 1 ά. ά. Το κείμενον εξ ολο- κλήρου ελληνιστί. IB 16, 294. #¦

Γραμμε περσ(κ)υπεταρε

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμμε περσ(κ)υπεταρε