8573. - Γραμματική τοΰ έρωτος προς χρήσιν τών πολυτελών. Μεταγλωττι- σθεΐσα εκ τοϋ Γαλλικοϋ ύπό Κ. Δ. Εκδίδεται δαπάναις Ε. Π. Χριστοδοΰλου. — Ό ήλιος δίδει το φώς------τήν εύδαιμονίαν.—Έν Πάτραις, 'Εκ τής τυπογραφίας Ε. Χρι- στοδοΰλου και Σας 1861 Εις 16ον, σ. 68 + 2 οι. ά. ΛΕΥ-. *
Κ. Δ.

Γραμματική του έρωτος προς χρήσιν των πολυτελών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική του έρωτος προς χρήσιν των πολυτελών.