8572. Γραμματική τής Λατινικής Γλώσσης, συγγραφεΐσα ύπό Ένρ. Νικ. Ουλερίχου Δ. Φ. εκ Βρέμης τής Γερμανίας. Μέρος δεύτερον Συντακτικόν. Έν 'Αθή- ναις, τΰποις Κωνσταντ. Άντωνιάδου. Όδός Περικλέους. 1861 Είς 8ον, φ. 1 ά. ά. + σ. β' + 5 - 79 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 5380. ΒΠΘ 40129. *
Ένρ. Νικ.Ουλερίχου

Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης