8571. - Γραμματική της Γαλλικής γλώσσης θεωρητική και πρακτική χάριν τών Ελλήνων φιλοπονηθεΐσα ύπό W. Η. Desrues secretaire de l'Acadeniie de Be- sangon. Έκδοσις δευτέρα Μετά πλείστων προσθηκών και διορθώσεων. Κατ' εγκρισιν τοϋ επί τών Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως 'Υπουργείου. Έν "Αθή- ναις παρά τώ εκδότη Χρήστω Δοΰκα Κατά τήν όδόν Ευαγγελιστρίας, αριθ. 143. 1861 Εις 8ον, σ. Χ + 300. Πρβλ. αριθ. 8142. ΔΚΟ—. *
W. Η. Desrues

Γραμματική της Γαλλικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της Γαλλικής γλώσσης