8570. — Γνώμη περί στρατιωτικού προσωρινού 'Οργανισμού. 'Αναλόγου προς τάς σημερινάς άνάγκας τοϋ ελληνικοί Κράτους. Ύπό τοΰ Συνταγματάρχου Γ. Κα- ρατσά. Άθήνησι, τυπογραφεΐον, Δ. Α. Μαυρομμάτη. 1861. ΕΙς δον, ο. 32 + 1 α. ά. IB 107, 1795. *
Γ. Κα-ρατσά

Γνώμη περί στρατιωτικού προσωρινού Οργανισμού.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γνώμη περί στρατιωτικού προσωρινού Οργανισμού.