8568. Γεωγραφία στοιχειώδης μαθηματική, φυσική και πολιτική, αρ- χαία και νεωτέρα, περιόδου Β'. Πρώτον μεν μεταφρασθείσα με πολλάς προσθήκας και εκδοθείσα το 1836 κατά πρότασιν τής επί τών διδακτικών βιβλίων επιτροπής προς χρησιν τών Ελληνικών Σχολείων. Είτα δ' έπιδιορθωθεϊσα, και κατά το μέρος τής νεωτέρας Γεωγραφίας ολοσχερώς συνταχθείσα εκ διαφόρων νεωτάτων Γεωγραφιών. Ύπό Ι. Π. Κοκκών>?. Προς χρησιν τών Ελληνικών Σχολείων. Νέα έκδοσις Έπηυ- ξημένη και διωρθωμένη. Έν 'Αθήναις, 1861 Είς 8ον, α. ις' + 320 + 1 α. ά. Πρβλ. αριθ. 2614, 4297 και 1907. ΕΒΕ.ΠΛΙΔ. 2187'. *

Γεωγραφία στοιχειώδης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωγραφία στοιχειώδης