8566. - Γενική συνέλευσις τών μελών τής έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εται- ρίας συγκροτηθεΐσα τη 2 'Ιουλίου 1861. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη, 1861. Είς 4ον, σ. 34 + 3 α. ά., μειΤ ενός πίνακας. ΓΕΝ. Per. 26(5, ΒΚΧ 9366. *

Γενική συνέλευσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενική συνέλευσις