8565. Βίβλος καλούμενη Καλοκαιρινή έν ή εϊσι γεγραμμένοι μερικοί βίοι 'Αγίων τινών οι ωραιότεροι τοΰ καλοκαιριού. 'Από την α', τοΰ Μαρτίου, έως ταΐς ΰστεραις Αύγουστου. Μεταφρασθέντες εκ της τών 'Ελλήνων εις την κοινήν ήμετέραν διάλεκτον παρά Άγαπίου μοναχού Νεωστι δε μετατυπωθέντες, και επιμελώς διορθω- θέντες. "Εκδοσις δευτέρα Έν Βενετία εκ της εκκλησιαστικής τυπογρ. τοΰ Φοίνικος. 1861 Ει; 4ον, α. 283 + 1 α. ά. Πρβλ. άριί>. 5371. ΕΒΕ.Θ. 1752, ΛΟΒ.Κ 30/11 *
Άγαπίου μοναχού

Βίβλος καλούμενη Καλοκαιρινή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίβλος καλούμενη Καλοκαιρινή