8564. Βιβλιοθήκη τοΰ Λαοΰ. Ή Ελευθερία και ό άπολυτισμός. Φ. Λα- μενναί. Επιμέλεια και δαπάνιι Γ. Α. Μαντζοΰνη. 'Εν 'Αθήναις, Τΰποις τοΰ Μέλλον- τος της ΙΙατρίδος. 1861. Είς ICov μικρόν, σ. 80. ΒΒ —. -*¦
Φ. Λα-μενναί.

Ή Ελευθερία και ό απολυτισμός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Ελευθερία και ό απολυτισμός