8563.- Βασίλειο ν της 'Ελλάδος. Γενική Διευθυνσις τών Ταχυδρομείων Πίναξ της διαβαΐ)μίσεως τοΰ βάρους και τών ταχυδρομικών, (Ελληνικών) τελών δια γράμ- ματα και έντυπα αναφερόμενα εις τα άρθρα 1 — 11 τών οδηγιών της Γενικής Διευ- θι'ινσεως (άριτ^. 1 2 Γ) 4 5 10 τοΰ Νόμου), [κάτω:] Έν "Αθήναις, την 6 Σεπτεμ- βρίου 1861 Μφ. 0.40 κ 0.27. ΓΕΝ-. *

Πίναξ της διαβαθμίσεως του βάρους και των ταχυδρομικών,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πίναξ της διαβαθμίσεως του βάρους και των ταχυδρομικών,