8562. - "Ατλας τοϋ αρχαίου κόσμου, συνιστάμενος έκ σειράς 14 γεωγραφι-

Άτλας του αρχαίου κόσμου,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Άτλας του αρχαίου κόσμου,