8561. Άστυκός νόμος, ΧΠΘ'. Περί 'Ανηλίκων, 'Επιτροπείας, Χειραφε- σίας και Κηδεμονίας. Περί Ένηλικότητος, και περί απαγορεύσεως και δικαστικού 'Αν- τιλήπτορος. Μετατυπωθείς άπαραλλάκτως και ακριβώς ώς εδημοσιε\ιθη δια τής 'Εφη- μερίδος τής Κυβερνήσεως υπ. αριθ. 42, προς πρόχειρον χρήσιν τών Δικαστικών υπαλ- λήλων, Δικηγόρων και άλλων.'Εν Τριπόλει.'Εκ τοϋ τυπογραφείου τής 'Αρκαδίας. 1861. Είς 8ον, σ. 25. ΔΒΠ 12338. *

Αστυκός νόμος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αστυκός νόμος