8559.~'Αριθ. εγκυκλίου 22 τοϋ έτους 1857. Βασίλειον τής Ελλάδος. Ή Γε- νική Διεΰθυνσις τών Ταχυδρομείων. Πίναξ Τής διαβαθμίσεως τοϋ βάρους και τών Ταχυδρομικών Ξένων τελών επί Γραμμάτων πεμπομένων εξ Ελλάδος εις το εξωτε- ρικόν και τ' άνάπαλιν δια τών Γαλλικών ατμόπλοιων, [κάτω:] Έν 'Αθήναις, τήν 6 Σεπτεμβρίου 1861 — Μφ. 0.33 χ 0.46. ΓΕΝ—.

Πίναξ Της διαβαθμίσεως του βάρους και των Ταχυδρομικών Ξένων τελών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πίναξ Της διαβαθμίσεως του βάρους και των Ταχυδρομικών Ξένων τελών