8557. — ΆριΘ. 168. Το συμβοι^λιον τών έν 'Αθήναις Πλημελλειοδικών. [έν τέλει:] Τΰποις Π. Σοϋτσα καϊ Α. Κτένα. 'Οδός 'Αδριανού. Εις φύλλον, σ. 7. Τοϋ 1861. Παραπέμπει τόν ΙΙάνον Κορωναϊον και λοιπούς εΐκοσιν, έπί συνωμοσία κατά τοΰ "Οθωνος. TEN.K.G. 256. -Χ-

ΆριΘ. 168. Το συμβούλιον των εν Αθήναις Πλημελλειοδικών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΆριΘ. 168. Το συμβούλιον των εν Αθήναις Πλημελλειοδικών.