8551. — 'Απόστολος ήτοι, Πράξεις και Έπιστολαι τών αγίων 'Αποστόλων καθ' δλον το έτος έπ' εκκλησίας άναγινωσκόμεναι εξ αρίστων εκδόσεων της Νέας Δια- θήκης διορθωθείς μετά προσθήκης διαφόρων 'Αποστόλων και 'Αντιφώνων από τών προλαβουσών εκδόσεων ελλειπόντων. "Εκδοσις ογδόη τη εγγράφω αδεία της αγίας τοϋ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Έν Βενετία Έκ της Έκκλησιαστ. τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1861. Εις 8ον, σ. 368. Πρβλ. αριθ. 2449, 3947, 5127, 5904, 6393 και 6865. Σπήλαιον Άποκαλύ- ψεως, έν Πάτμω. *

Απόστολος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απόστολος